#104 Metabolic syndrome may contribute to cognitive

ภาวะอ้วนลงพุงกระตุ้นให้เกิดการเสื่อมลงของสมอง

exercise

jogging

เหล่าผู้ที่มีปัญหาภาวะอ้วนลงพุงทั้งหลายอาจจะต้องร้อนอกร้อนใจเพิ่มขึ้นจากปัญหาด้านสมองกันเสียแล้ว เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาอ้วนลงพุง, ความดันโลหิตสูง, ชั้นไขมันบริเวณหน้าท้องสะสมหนาขึ้น, ระดับไขมันดีลดลง และอื่นๆ อีกมากมาย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวการในการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาในการคิดและจดจำ มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ด้านประสาทวิทยา (2011; 76 [6], 518-2) ได้รวบรวมกลุ่มตัวอย่างกว่า 7,087 คน ทั้งเพศชายและหญิง อายุมากกว่า  65 ปีขึ้นไปจากเมืองต่างๆ ในฝรั่งเศส 3 เมือง

โดยกลุ่มตัวอย่างจะถูกทดสอบด้านการคิดวิเคราห์, ทักษะในการพูด และความสามารถในการจดจำผ่านการมองเห็นด้วยแบบทดสอบที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล ซึ่งมีการทดสอบทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งแรกเริ่ม, ปี 2 และ ปี 4 โดยผลการทดสอบพบว่าในกลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะอ้วนลงพุง มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความทรงจำและความคิดถดถอยมากกว่ากลุ่มที่ไม่อ้วน

แต่อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยอีกชิ้นที่ระบุว่า การออกกำลังกายแบบเพิ่มความแข็งแกร่งอาทิตย์ละ 1 ครั้ง อาจช่วยให้คุณรอดพ้นวิกฤตินี้ไปได้ งานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ลงในวารสารการแพทย์ ความประสบความสำเร็จของอายุรกรรมศาสตร์  ( 2010; 170 [22], 2036 – 38) ซึ่งการวิจัยได้ติดตามศึกษาในกลุ่มเพศหญิงกว่า 155 คน อายุ 65 – 75 ปี ถูกจำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่ออกกำลังกายแบบออกแรงต้าน 1 ครั้งต่อสัปดาห์, 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และกลุ่มที่ออกกำลังกายแบบกระชับสัดส่วน ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างยาวนานกว่า 1 ปี พบว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายแบบออกแรงต้าน 1 ครั้งต่อสัปดาห์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากที่สุด รวมถึงความี่ในการไปพบแพทย์ลดลง ปริมาณยาที่ต้องรับประทานจากโรคประจำตัวลดลง และค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์ที่โรงพยาบาลลดลง ทางผู้วิจัยยังค้นพบอีกว่าในกลุ่มที่ออกกำลังกายแบบออกแรงต้าน หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์มีรายงานการพลัดตกหกล้มลดลง ซึ่งเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นถึงความบกพร่องของการควบคุมความคิดนั่นเอง ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า คงไม่เป็นการเสียเวลาหากจะลองออกกำลังกายแบบออกแรงต้านสักหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อเพิ่มคุณภาพให้ตัวคุณเองในวันที่วัยล่วงเลย

Metabolic syndrome may contribute to cognitive decline

ขอบคุณข้อมูล นิตยสาร Fitness Journal

ขอบคุณผู้แปล คุณอารีรักษ์ ฤดีสถิต

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s